Wat is GHS ?

 

GHS staat voor Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals. Het GHS is een set van criteria voor het indelen van de gevaarseigenschappen van stoffen en mengsels. Het GHS heeft als doel te komen tot ťťn wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de gevaarsindeling van stoffen. Het zal stap voor stap in verschillende landen worden ingevoerd. Het GHS geldt voor de levering, het vervoer (over land, spoor en water) en het gebruik van stoffen en mengsels. Ook zijn negen gevarenpictogrammen overeengekomen en een groot aantal standaard gevaarsaanduidingen en voorzorgsmaatregelen.

Door het invoeren van het GHS vermindert het aantal verschillen tussen wettelijk verplichte indelingssystemen in de wereld. Het brengt meer eenheid in indelingscriteria, gevaarsklassen en pictogrammen. Dat is op termijn een grote verbetering voor leveranciers en transporteurs van stoffen en mengsels. Maar ook bijvoorbeeld voor vergunningverleners, toezichthouders, hulpverleners en particulieren.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Verenigde Naties en de website van de nationale GHS-Helpdesk.


Wettelijk kader

De Verenigde Naties hebben het GHS ontworpen. Het GHS is grotendeels ingevoerd in de transportregelgeving. Ook de gevaarsindeling voor levering en gebruik van stoffen en mengsels in de EU is in lijn met GHS. Daartoe is de Verordening EC 1272/2008 op 20 januari 2009 van kracht geworden. Deze verordening vervangt de Stoffenrichtlijn 67/548/EEG en de Preparatenrichtlijn 1999/45/EC stap voor stap. De Europese Commissie heeft een  tijdschema voor de invoering vastgesteld

 

Etiketteren volgens GHS CLP


Tabel : Afmeting van het etiket (bijlage I, sectie 1.2.1.3)

 

 Inhoud van de verpakking

 Afmetingen (in mm)

 Niet meer dan 3 liter :

 Indien mogelijk, ten minste  74 x 52

 Meer dan 3 liter, maar niet meer dan 50 liter :

 Minimaal 74 x 105

 Meer dan 50 liter, maar niet meer dan 500 liter :

 Minimaal 105 x 148

 Meer dan 500 liter :

 Minimaal 148 x 210

 

Nadat een stof of mengsel is ingedeeld moet de leverancier de verpakking, als het in de handel wordt gebracht, voorzien van een etiket . Gebruikers van stoffen en mengsels zullen voor de belangrijke informatie over de gevaren van een stof of mengsel eerst het etiket raadplegen. Titel III van de verordening beschrijft in detail waaraan het etiket moet voldoen. Naast informatie over de gevaren en veiligheidsinformatie moet het etiket ook voldoen aan andere eisen.

Deze moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • nominale hoeveelheid stof in de verpakking die aan het publiek wordt aangeboden
  • gegevens over de leverancier (naam, adres, telefoonnummer)
  • productidentificatie
  • gevaarspictogram(men)
  • signaalwoord
  • gevarenaanduiding(en)
  • veiligheidsaanbevelingen
  • aanvullende informatie

Het etiket moet worden opgesteld in de officiŽle taal van de lidstaat waar de stof of het mengsel in de handel wordt gebracht, tenzij de lidstaat anders bepaald. Leveranciers mogen meerdere talen op het etiket gebruiken. Voorwaarde is dat de leverancier in alle gebruikte talen dezelfde gegevens vermeldt.


De kleur en vormgeving van het etiket  zijn niet voorgeschreven. Wel moet het etiket zodanig zijn opgemaakt dat het gevarenpictogram duidelijk afsteekt. Alle communicatie-elementen moeten duidelijk en onuitwisbaar zijn aangebracht. De verordening schrijft in bijlage I voor gevaarlijke stoffen ook de afmetingen van het etiket voor. (Zie tabel bovenin)

 

 

 

 

Tel. : +32 (0)2 - 270 34 88
Fax :
+32 (0)2 - 270 20 11
E-mail :
info@altecnv.be

Bezoekadres :
Altec NV
Zone Cargovil B-60
Erasmuslaan 11
1804 Eppegem (BE)